vod_ilust.jpg
Od svojho vzniku organizuje Hvezdáreň v Michalovciach aj okresné kolo výtvarnej súťaže s názvom “Vesmír očami detí”. Vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaží sa v piatich kategóriách: I. MŠ, II.. 1.-4. roč. ZŠ, III. 5.-9. roč. ZŠ, IV. 1.-4. roč. ZUŠ a V. 5.-9. roč ZUŠ.

vod_ilust.jpg V každej kategórii môže každá škola dodať 10 prác kreslených ľubovoľnou technikou. 0dborná porota potom v kažej kategórii určí troch víťazov, ktorí obdržia skromné vecné ceny a diplomy, a vyberie ešte ďalšie dve práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola. Takže z každej kategórie postupuje 5 prác, spolu z okresného kola teda 25 prác. Z týchto najlepších prác a z vybraných ďalších potom pripravujeme výstavu, najčastejšie ju inštalujeme v ZOS, v MsKS, alebo v Zemplínskom múzeu. Celoštátne kolo sa koná v budove Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, kde odborná porota vyberie tzv. ocenené práce – 10 prác v každej kategórii – teda neurčuje sa poradie. Aj naši mladí výtvarníci sa tu umiestňujú veľmi dobre, napr. v celoštátnom kole v roku 2006 sme mali 6 ocenených prác. Pravidelne mávame medzi 50-timi ocenenými prácami z celého Slovenska 2 – 6 prác z nášho regiónu.