Sprístupnenie informácií

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosť o sprístupnenie informácií môžete podať:

Osobne v podateľni Hvezdárne v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce
Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce

Telefonicky
na t. č. 056 644 32 59

Elektronickou poštou
info@hvezdaren-mi.sk


Sadzobník úhrad Hvezdárne v Michalovciach za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií č.481/2000 Z.z. o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií.

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií Hvezdáreň v  Michalovciach určuje nasledovne:

Vyhotovenie fotokópií

kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej    –   0,10 €
kopírovanie jednostrannej A4 farebne          –    0,14 €
skenovanie A4 jedna strana                            –   0,05 €
kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej      –   0,15 €
kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej    –   0,16 €
kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej       –  0,20 €
CD – R 1 ks podľa nákupnej ceny nosiča
poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne. Náklad za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne hvezdárne, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene. Hvezdáreň v Michalovciach si vyhradzuje právo upraviť tento sadzobník úhrad s vývojom cien poštových služieb a ostatných materiálových nákladov.