Medzinárodná astronomická únia (IAU) zorganizovala v rámci osláv 100. výročia svojho založenia celosvetový projekt IAU100 NameExoWorlds, ktorý dal možnosť všetkým krajinám sveta pomenovať vybrané exoplanéty a ich materské hviezdy. Viac ako 110 krajín využilo túto príležitosť a prostredníctvom národných kampaní umožnili širokej verejnosti navrhnúť a potom hlasovať za vybrané po-menovania. Aj Slovensko sa zapojilo do tohto projektu a víťaznou témou sa stali staroslovenské po-menovania telies Slnečnej sústavy. Exoplanéta HAT-P-5b odteraz ponesie meno Kráľomoc a jej materská hviezda Chasoň.

V posledných rokoch astronómovia objavili tisíce planét a planetárnych systémov obiehajúcich okolo blízkych hviezd. Niektoré sú malé a skalnaté ako Zem, zatiaľ čo iné sú plynné obry ako Jupiter. Je veľmi pravdepodobné, že väčšinu hviezd vo vesmíre by mohli obiehať planéty, a že niektoré z nich môžu mať vlastnosti podobné Zemi. Ak uvážime koľko je asi planét v Galaxii spolu s prítomnosťou prebiotických zlúčenín všade vo vesmíre, zdá sa, že existencia mimozemského života je celkom pravdepodobná.
V rámci osláv svojej storočnice IAU ponúkla každej krajine na svete možnosť prostredníctvom národ-ných súťaží, do ktorých sa mohla zapojiť široká verejnosť, pomenovať jeden vybraný exoplanetárny systém. „Do projektu IAU100 NameExoWorlds sa zapojilo viac ako 780 000 ľudí z vyše 110 krajín sveta, medzi ktorými bolo aj Slovensko. Po prvý krát v histórii tak Slovenky a Slováci dostali možnosť pomenovať exoplanétu a jej materskú hviezdu,“ poznamenal Rudolf Gális, národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. „Zároveň to bola skvelá možnosť predstaviť krásy a záhady vesmíru širokej verejnosti a tiež zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a aktívne spoznávanie sveta.“

Výsledky projektu IAU100 NameExoWorld boli oznámené na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo 17. decembra 2019 v Salle Casini na Observatóriu v Paríži. Celosvetovo bolo zaslaných vyše
360 000 návrhov pomenovaní exoplanét a ich materských hviezd. Z týchto návrhov národné komisie vybrali tie najlepšie, za ktoré potom hlasovalo viac ako 420 000 ľudí. „IAU s potešením sledovala široký medzinárodný záujem, ktorý projekt IAU100 NameExoWorlds vyvolal,“ poznamenala zvolená prezidentka IAU Debra Elmegreen. „Je potešiteľné, že toľko ľudí na celom svete pomohlo vybrať názvy pre planetárne systémy, ktoré majú zmysel pre ich kultúru a dedičstvo. Toto úsilie nám pomáha spojiť nás všetkých v našom výskume vesmíru.

Do prvého kola súťaže IAU100 NameExoWorlds Slováci prihlásili takmer 540 návrhov. Národná komisia zo zaslaných návrhov vybrala 12 dvojíc pomenovaní, o ktorých verejnosť na Slovensku mala možnosť hlasovať v druhom kole. “Následne sme hlasovanie vyhodnotili a výsledky zaslali riadiacemu výboru IAU, ktorý rozhodol o prijatí víťazného návrhu ako oficiálneho pomenovania telies slovenského exoplanetárneho systému,“ hovorí Jaroslav Merc, predseda organizačného výboru projektu IAU100 NameExoWorlds na Slovensku z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Víťaznou témou sa stali staroslovenské pomenovania telies Slnečnej sústavy. Slovenská exoplanéta HAT-P-5b odteraz ponesie meno Kráľomoc a jej materská hviezda Chasoň. Autorom víťazného návrhu je Miroslav Mesaroš. Tieto pomenovania budú používané spoločne s existujúcim vedeckým označením, s náležitým uznaním autorovi návrhu.

Druhou v poradí bola téma Postavy zo slovanskej mytológie (Svarog
a Vesna), treťou Typické slovenské pokrmy (Parenica a Haluška). „Chasoň a Kráľomoc však vyhrali s prehľadom, keď získali vyše 800 z celkového počtu takmer 2 200 prijatých hlasov“, dodal Jaroslav Merc po vyhodnotení celoslovenského hlasovania. Slovenská exoplanéta HAT-P-5b sa premieta do súhvezdia Lýra, neďaleko hviezdy Vega. Jej materská hviezda je z nášho územia pozorovateľná počas celého leta aj malými ďalekohľadmi. Samotnú exoplanétu však zatiaľ nie je možné pozorovať ani tými najväčšími ďalekohľadmi na svete. „Počas pozorovaní krás nočnej oblohy nezabudnite, že exoplanéta HATP-5b a jej materská hviezda nesú slovenské mená Kráľomoc a Chasoň,“ dodal Rudolf Gális

Internetové stránky:
IAU100 NameExoWorlds na Slovensku: https://www.astro.sk/iau100/index.php/name-exoworlds/
Slovenské stránky projektu IAU100: https://www.astro.sk/iau100/
Stránky projektu IAU100 NameExoWorlds: http://nameexoworlds.iau.org/
Stránky projektu IAU100: https://www.iau-100.org/

Kontakty:
Jaroslav Merc
Predseda organizačného výboru projektu IAU100 NameExoWorlds na Slovensku
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Tel.: +421 902 192 555
E-mail: jaroslav.merc@gmail.com
Rudolf Gális
Národný koordinátor pre vzdelávacie aktivity IAU na Slovensku
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Tel.: +421 55 234 2241
E-mail: rudolf.galis@upjs.sk

Eduardo Monfardini Penteado
Manažér projektu IAU100 NameExoWorlds
Email: monfpent@gmail.com
Jorge Rivero González
Koordinátor IAU100
E-mail: rivero@strw.leidenuniv.nl
Lars Lindberg Christensen
Tlačový hovorca IAU
E-mail: lars@eso.org

Organizačný výbor IAU100 NameExoWorld na Slovensku:
Jaroslav Merc (predseda), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
Rudolf Gális (ex officio), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Martina Bačová, Rozhlas a televízia Slovenska
Mária Hajduková, Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Daniela Rapavá, Hvezdáreň v Rimavskej Sobot

Ďalšie informácie:
„Slovenská“ exoplanéta
Riadiaci výbor IAU100 NameExoWorlds pre našu krajinu vybral exoplanétu s označením HAT-P-5, ktorá obieha okolo hviezdy podobnej Slnku nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 990 svetelných rokov. Ide o planétu,ktorá sa podobá na Jupiter, je len o 6% ťažšia,obehne však okolo svojej hviezdy za 2,8 dňa. „Slovenská“
exoplanéta a jej materská hviezda sa premietajú do súhvezdia Lýra, neďaleko druhej najjasnejšej hviezdy severnej hviezdnej oblohy Vega.

Víťazný návrh pomenovania: Chasoň (hviezda) a Kráľomoc (planéta)
Téma: staroslovenské pomenovania telies Slnečnej sústavy
Autor návrhu: Miroslav Mesaroš

2. návrh pomenovania: Svarog (hviezda) a Vesna (planéta)
Téma: postavy zo slovanskej mytológie
Autori návrhu: Marián Badura, Lenka Baková, Vladena Bauerová, Radovan Bielik, Ladislav Borbély, Rastislav Búgel, Matej Daubner, Michal Dvořáček, Matej Garabáš, Anton Gavliak, Katarína Geschwandtnerová, Elena Hlinková, Roman Hloben, Veronika Hormuzache, Ivan Horňák, Tomáš Chovanec, Zsolt Imrecze, Jakub Ivasenko, Ľudovít Kovač, Peter Kováčik, Lukáš Kováčik, Dominik Králik, Boris Lauko, Júlia Mikolajová, Miroslav Mižič, Alžbeta Nahálková, Jakub Pitel, Miloš Procházka, Pavol Rapavý, Patrik Remenár, Michal Sedlák, Anna Schlentcová, Valéria Scholtzová, Eva Stasinková, Tomáš Štěpán, Jan Tuska

3. návrh pomenovania: Parenica (hviezda) a Haluška (planéta)
Téma: typické slovenské pokrmy
Autori návrhu: Marek Sekan, Viktor Marušák

Medzinárodná astronomická únia (IAU) bola založená v roku 1919 a v súčasnosti je najväčšou odborovou organizáciou astronómov na
svete, ktorá združuje viac ako 13 500 profesionálov z viac ako 100 krajín sveta. Jej poslaním je podporovať a zabezpečovať astronómiu vo všetkých jej aspektoch vrátane výskumu, komunikácie, vzdelávania a rozvoja prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. IAU je jedinou medzinárodne uznávanou organizáciou, ktorá je zodpovedná za prideľovanie oficiálnych označení vesmírnym telesám a útvarom na ich povrchu. V roku 2019 oslávila 100 rokov podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti astronomického výskumu prostredníctvom celoročného projektu IAU100. Aj takýmto spôsobom chcela prispieť k súdržnosti všetkých ľudí na Zemi a dať im tiež príležitosť zamyslieť sa nad tým, aké je naše miesto vo vesmíre a kam chce ľudstvo ďalej smerovať. Celkovo bolo v rámci týchto osláv zorganizovaných viac ako 5 000 aktivít v 140 krajinách a ich prostredníctvom si milióny ľudí na celom svete pripomenuli astronomické objavy, ktoré formovali vedu, technológie, ako aj kultúru v priebehu minulého storočia, a ktoré zároveň zdôrazňujú
význam astronómie ako nástroja na vzdelávanie, rozvoja diplomaciu.

TLAČOVÁ SPRÁVA, Košice, 17. decembra 2019