Podávanie sťažností a podnetov

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne v podateľni Hvezdárne v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce
Pondelok – Piatok 8:00 – 15:00

Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1
07101 Michalovce

Telefonicky
na t.č. 056 644 32 59

Elektronickou poštou

info@hvezdaren-mi.sk