Činnosť hvezdárne

Činnosť hvezdárne môžeme rozdeliť do týchto oblastí:

1. Popularizačno-vzdelávacia činnosť

V rámci tejto činnosti vykonávame :

 • exkurzie (spojené s obhliadkou kupoly, príp. besedou)
 • pozorovania Slnka a objektov nočnej oblohy pre verejnosť
 • prednášky z astronómie, kozmonautiky, ekológie, meteorológie doplnené premietaním obrázkov a videofilmami
 • programy v prenosnom digitálnom planetáriu na oboznámenie sa s hviezdnou oblohou
 • vzorové hodiny pre ZŠ a SŠ
 • besedy
 • programy pre MŠ
 • výstavy
 • súťaže

K pravidelným náročnejším a nákladným podujatiam patria :

 • zábavno-športové podujatie “Cesta Slnečnou sústavou” pre deti z celého okresu
 • vedomostná súťaž “Čo vieš o hviezdach” v troch kategóriách – okresné kolo
 • vedomostná súťaž “Čo vieš o hviezdach” v troch kategóriách – krajské kolo
 • ekologická súťaž „Ekobeh“ spojená s behom v lesoparku Hrádok pre 5. roč. ZŠ z mesta
 • výtvarná súťaž “Vesmír očami detí” – okresné kolo
 • letné astronomické praktikum pre študentov SŠ zamerané na pozorovanie meteorov – Perzeíd
 • letný astronomický tábor pre žiakov ZŠ

2. Metodická činnosť

V tejto oblasti sa zaoberáme :

 • metodickou pomocou astronomickým krúžkom pri školách v okrese
 • vedením astronomických krúžkov pri hvezdárni a pri niektorých školách v regióne
 • usporadúvaním seminárov pre učiteľov prírodovedy, zemepisu, prírodopisu a fyziky
 • konzultáciami pre súťažiacich vo vedomostnej súťaži
 • vedením študentskej vedeckej odbornej činnosti

3. Edično-publikačná činnosť

V tejto oblasti publikujeme svoje články hlavne v miestnej tlači:

 • noviny Michalovčan a Noviny Zemplína a v slovenských populárno – odborných časopisoch KOZMOS a QUARK. vydávame Ročenku s východmi a západmi Mesiaca a Slnka a efemeridami planét pre zemepisnú polohu Michaloviec a mesačne vydávame Informačný list.
 • vydali sme aj vlastné metodické materiály, ako je informačný leták k 20. výročiu založenia hvezdárne a súbor štyroch typov pohľadníc s názvom „Objekty hviezdnej oblohy 1 – 4“, s fotografiami objektov vesmíru ako galaxie, hmloviny a hviezdokopy
 • okrem toho prednášame aj na rôznych seminároch, konferenciách a sympóziách (aj medzinárodných) a naše príspevky sú potom publikované v zborníkoch z týchto podujatí.

4. Odborno-pozorovateľská činnosť

V tejto oblasti sa zaoberáme :

 • pozorovaním slnečnej fotosféry v spolupráci s hvezdárňami v SR, ČR a v Berline, záznamy sú publikované v v nemeckom časopise „Sonne“ (t.j. Slnko) a v slovenskom Bulletíne o pozorovaní Slnka na Slovensku.
 • vizuálnymi pozorovaniami meteorov – výsledky posielame do centra IMO (International Meteor Organization) Mechelen, Belgicko.